REGULAMIN SERWISU www.uczciwyregulamin.pl

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Netea i Kancelarię Prawną na rzecz Klientów, w szczególności zasady sprzedaży Produktów na rzecz Klienta za pośrednictwem platformy internetowej https://www.uczciwyregulamin.pl/
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach prawnych z konsumentami.
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  Umowa – umowa dotycząca sprzedaży Produktu na rzecz Klienta;
  Klient – nie będąca konsumentem osoba fizyczna lub prawna, która negocjuje zawarcie lub zawarła Umowę sprzedaży;
  Netea – Netea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań, KRS 0000338059, NIP 9721204832, REGON 301216715, kapitał zakładowy 5000zł w pełni opłacony;
  Kancelaria Prawna – Łyko & Partnerzy Spółka Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu, ul. Zeylanda 3/8, 60-808 Poznań, KRS 0000348718, NIP 7811848124, REGON 301361771;
  Produkty – produkty (w tym projekty dokumentów i dostęp do informacji prawnych) oferowane Klientom za pośrednictwem platformy internetowej https://www.uczciwyregulamin.pl/, dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz konsumentów;
  Cennik – cennik, dotyczący Produktów z podziałem na Pakiety;
  Pakiet – zbiór Produktów o określonym zakresie i cenie.

ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Kancelaria Prawna:
  1. przygotuje Produkty;
  2. będzie monitorować zmiany przepisów w zakresie Produktów;
  3. będzie przygotowywać informacje o zmianach w zakresie Produktów i przekazywać je Klientom w zakresie dotyczącym danego Pakietu,
  4. przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną za zgodność Produktów z prawem, pod warunkiem niezwłocznego zastosowania się przez Klienta do bieżących informacji i zaleceń.
 2. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Klient jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Netea i Kancelarię Prawną w celach związanych z realizacją Umowy, z przekazywaniem niezbędnych informacji i z postępowaniem reklamacyjnym na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.). Klientowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.
 3. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Netea i Kancelarii Prawnej i udostępnia w tym celu adres elektroniczny.
 4. Klient, Netea i Kancelaria Prawna zobowiązane są do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji o warunkach Umowy oraz wszelkich danych i dokumentów (w tym know-how, danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą), w zakresie, w jakim mogą stanowić mogą tajemnicę ich przedsiębiorstwa i które zostaną w jakikolwiek sposób przekazane lub ujawnione Stronom Umowy (przez nie same lub przez podmioty w jakikolwiek sposób powiązane ze Stronami), zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji lub rozwiązaniu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy obowiązku ujawnienia informacji, który wynika z obowiązujących przepisów prawa lub danych, które stanowią informacje powszechnie znane.

ROZDZIAŁ 3. ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Celem zakupu lub uzyskania dostępu do Produktów Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej https://www.uczciwyregulamin.pl/.
 2. Klient może wybrać Pakiet z oferty znajdującej się na stronie internetowej https://www.uczciwyregulamin.pl/. Każdy Pakiet zawiera określone w nim projekty dokumentów oraz dostęp do dodatkowych informacji prawnych przez okres 12 – miesięcznej subskrypcji.
 3. Dodatkowe usługi prawne mogą być świadczone na zasadach określonych odrębnie.
 4. Aktualny Cennik znajduje się na stronie internetowej https://www.uczciwyregulamin.pl/. Wszystkie ceny podawane w serwisie www.uczciwyregulamin.pl są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
 5. Do zawarcia Umowy dochodzi w dniu potwierdzenia zamówienia przez Netea poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres wskazany przez Klienta.
 6. Za 12-miesięczną subskrypcję Produktów płatność nastąpi jednorazowo.
 7. Zapłata nastąpi za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.pl lub przelewem bankowym na podstawie faktury wystawionej przez Netea, przesłanej na wskazany przez Klienta adres mailowy, nr konta BZWBK 49 1090 1405 0000 0001 2997 3918. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktur wyłącznie w formie elektronicznej.
 8. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Wszystkie reklamacje dotyczące płatności zostaną niezwłocznie rozpatrzone po przesłaniu drogą mailową za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie głównej www.uczciwyregulamin.pl
 11. Produkty zostaną wysłane lub udostępnione Klientowi w ciągu 24h od dokonania zapłaty (w dni robocze).
 12. Umowa zostaje zawarta na 1 rok (12-miesięczna subskrypcja). Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 13. Do obsługi strony uczciwyregulamin.pl zalecane jest używanie zaktualizowanej przeglądarki. Obsługiwane przeglądarki internetowe to: Firefox, Opera, Internet Explorer, Edge oraz Safari.
 14. Wszystkie dokumenty dostarczane drogą email przygotowywane są za pomocą oprogramowania Microsoft Office.
 15. Podczas pracy nad tekstem przyjmujemy dokumenty, w których nie zostało usunięte formatowanie tekstu oraz struktura dokumentu. Preferowane formy komentowania w przypadku pracy grupowej nad dokumentem to praca w trybie śledzenia zmian lub umieszczanie komentarza innym kolorem czcionki tak, aby nie naruszyć struktury dokumentu.

ROZDZIAŁ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony ustalają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu lub Umowy lub ich część okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność Umowy w pozostałym zakresie. W takim przypadku strony zobowiązują się podjąć wszelkie prawnie dopuszczalne kroki celem takiego ułożenia swoich praw i wspólnych interesów, aby cele określone w Regulaminie lub Umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania, sposób.
 2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku ze współpracą Stron jest sąd powszechny właściwy dla powoda lub wnioskodawcy.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 4. Netea i Kancelaria Prawna zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą
  w chwili złożenia Zamówienia.
 5. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. usługa dotycząca prowadzenia kampanii Adwords w promocyjnej cenie 1zł netto realizowana jest tylko i wyłącznie przez Netea, kwota nie zawiera budżetu, minimalny budżet miesięczny to 1000zł netto, budżet zostaje przedpłacony na podstawie faktury proforma, oferta na realizację usługi dostępna jest w ciągu 3 mcy od zakupu produktu; koszt prowadzenia kampanii Google Adwords po upływie promocyjnego miesiąca to 10% wartości budżetu kampanii, nie mniej niż 250zł netto/mc, kontynuacja usługi po upływie promocyjnego miesiąca nie jest obowiązkowa i przedłużana jest po uzgodnieniu warunków przez Netea oraz Klienta, w czasie trwania kampanii klient otrzymuje wgląd w konto Google Adwords prowadzonego projektu, Netea prowadzi kampanie Google Adwords tylko i wyłącznie na własnym koncie agencyjnym, skorzystanie z usługi, która jest elementem pakietu PREMIUM Z GIODO / RODO nie jest obowiązkowe;
 2. kupon promocyjny Google Adwords o wartości 250zł w przypadku zakupu usługi Premium z GIODO po dn. 12.07.2017r. jest do wykorzystania w ciągu 7 dni od wydania, mechanizm użycia kuponu jest następujący: klient zakłada nowe konto Google Adwords i zasila je kwotą 100zł, po wykorzystaniu budżetu 100zł do konta Google Adwords zostaje dopisane 350zł; oferta na kupon promocyjny ważna jest do wyczerpania zapasów, Klient przed zakupem zobowiązany jest uzyskać mailowe lub telefoniczne (sms) zapewnienie;
 3. certyfikat SSL o wartości 99zł netto wydawany jest przez wskazanego przez nas partnera i musi być aktywowany w ciągu 3 dni od zakupu produktu, Netea wskazuje procedurę uzyskania certyfikatu SSL ale nie pośredniczy w procedurze pozyskania kuponu, oferta na certyfikat SSL o wartości 99zł netto ważna jest do wyczerpania zapasów, Klient przed zakupem zobowiązany jest uzyskać mailowe lub telefoniczne (sms) zapewnienie.
 4. koszt transferu licencji na używanie naszych produktów z podmiotu na podmiot to 100zł netto

 

Zadzwoń teraz tel. +48 603 920 427